Osobowość

Osobowość jest to zbiór cech psychicznych i fizycznych, które mają bezpośredni wpływ na zachowanie człowieka. Cechy osobowości sprawiają, że człowiek zachowuje się według pewnego schematu.

Wielu badaczy jest zdania, że osobowość jest kształtowana przez środowisko, wychowanie jednostki, dlatego z biegiem czasu ulega różnym zmianom.

Istnieje wiele teorii związanych z tematem osobowości. Najstarszą z nich jest teoria osobowości według Hipokratesa. Wyróżnia ona cztery typy osobowości. Według niej ludzie są: sangwinikami (przewaga optymizmu), melancholikami (depresyjny), cholerykami (wybuchowy), bądź flegmatykami (powolny). Zaproponowane przez Hipokratesa typy osobowości są uznawane w języku potocznym.

Na współczesne postrzeganie osobowości większy wpływ miały trzy inne teorie:
– behawioralna,
– psychodynamiczna,
– fenomenologiczna.

Według teorii behawioralnej osobowość to zbiór wyuczonych zachowań, które są kształtowane przez doświadczenia i wychowanie.
Teoria psychodynamiczna z kolei osobowość dzieli na trzy struktury: ID (dążenie do zaspokojenia potrzeb), EGO (dostosowanie ID do ograniczeń społecznych) i SUPEREGO (zachowanie wewnętrznych norm moralnych). Teoria zakłada istnienie konfliktu między każdą z tych struktur. Te konflikty według Freuda mają definiować osobowość.
Ostatnia teoria osobowości (fenomenologiczna) głosi, że głównym elementem określającym osobowość jest subiektywna interpretacja rzeczywistości oraz dążenie do samospełnienia. Koncepcja zakłada, że ludzie mają tendencje do miłości oraz dobroci i pragną realizować swój potencjał.

Obecnie prowadzi się wiele badań nad osobowością, które wpływają na lepsze zrozumienie psychiki człowieka oraz powstawania osobowościowych zaburzeń.