Efektywność

Efektywność to miara naszej skuteczności. Efektywność opisujemy poprzez porównanie dwóch czynników efektów naszych działań, w odniesieniu do poniesionych nakładów pracy. Nazywamy to relacją między osiągniętymi wynikami, a wykorzystanymi zasobami.

O efektywności możemy mówić w kontekście wszystkich obszarów naszego życia. Do niedawna korzystały z tego pojęcia jedynie firmy nastawione na rozwój. Jednak w ostatnim czasie wiele korzysta się z tego pojęcia także w sferze rozwoju osobistego, w kontekście dobrego zarządzania sobą w czasie.

Możemy być zarówno efektywnym pracownikiem biurowym, czyli takim, który wykonuje swoje zadania terminowo i w sposób jakościowy. Możemy stać się także efektywną mamą, czyli taką, która wie jak dobrze rozdysponować swój czas pomiędzy obowiązkami domowymi, czasem dla dzieci, a czasem dla samej siebie na regenerację.

W opozycji do efektywności, występuje pojęcie o przeciwległym znaczeniu. Gdy mówimy, że ktoś jest nieefektywny, to znaczy, że wartość poniesionych podczas pracy kosztów, jest nieproporcjonalna wobec uzyskiwanych wyników.
Pojęcie efektywności, związane jest zawsze z oceną i odnosi się do osoby. Aby dokonać oceny zbieramy informacje o funkcjonowaniu jednostki, w określonym przedziale czasowym.

Wyróżniamy:
– ocenę zewnętrzną: pracownik jest oceniany przez szefa,
– ocenę wewnętrzną: samodzielne poddawanie się ocenie.